Общи условия за участие в кампаниятаBeefeater The BFF Test

Тези Условия уреждат реда и начина за провеждане и участие в Игра, организирана и провеждана от „Перно Рикар България“ ЕООД („Условията“).
Организатор на играта е „Перно Рикар България“ ЕООД, ЕИК 130102019, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, бл. 12, вх. А, ет. 3 (наричано „Организаторът“).

Период и място на провеждане на Играта
1. Играта ще се проведе в периода от 01.06.2022 г. до 00:00 ч. на 15.07.2022 г. на интернет страницата на Организатора на адрес https://bfftest.bg(„Уебсайта“)
2. Организаторът си запазва правото да удължи или промени периода на провеждане на Играта, за което предварително ще уведоми на Уебсайта.

Правила за участие в Играта
3. В Играта могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица с местожителство на територията на Република България („Участници“), с изключение на служители на Организатора, членове на техните семейства и лица, участвали в организирането на Играта и тегленето на печелившите участници.
3.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока от Организатора.
4. Организаторът си запазва правото да изключи от участие в Играта, както и да не предостави награда на Участници от Общата регистрация по т. 6 от Играта, в която поне един от Участниците от Общата регистрация:
а) се е регистрирал за участие в Играта с чужди или неверни лични данни;
б) е нарушил Условията;
в) е използвал противозаконно и/или недобросъвестно технологии, технически средства, програми, техническо оборудване и други технически средства с цел манипулиране на резултатите от Играта.
5. За регистриране за участие в Играта, следва да се изпълнят последователно следните действия от Участниците:
5.1. Действия от лице, което желае да участва в Играта („Участник 1“):
а) да посети Уебсайта;
б) да даде отговори на теста с въпроси относно себе си, намиращ се на Уебсайта;
в) да се регистрира за участие в Играта чрез формата на Уебсайта, като предостави данни за имена, телефонен номер и имейл адрес, както и чрез Фейсбук и Гугъл профил;
г) г) да сподели или изпрати към свой приятел/приятели генерирания линк с теста за да провери колко добре се познават.
5.2. Действия на Приятел, който желае да попълни теста за Участник 1 от генерирания линк с отговори за Участник 1 и да участва заедно с него в Играта („Участник 2“):
а) да отвори генерирания линк по б. „г“ от т. 5.1.;
б) да отговори на въпросите от теста от линка споделен/изпратен от Участник 1, с отговори, съвпадащи с отговорите на Участник 1.
в) да се регистрира за участие в Играта чрез формата на Уебсайта, като предостави данни за имена, телефонен номер и имейл адрес, както и чрез Фейсбук и Гугъл профил;
6. Само след извършването на всички действия по т. 5.2. регистрираният Участник 1 и Участник 2 участват с една обща регистрация в Играта („Обща регистрация“).
6.1. В случай, че Участник 1 е споделил или изпратил генерирания линк по б. „г“ от т. 5.1. на няколко свои приятели, то Участник 1 участва в Играта многократно с отделни общи регистрации в Играта с всеки отделен Участник 2, който е извършил действията по т. 5.2.
7. Както Участник 1, така и Участник 2, участващи с една обща регистрация в Играта, при регистрацията им съответно по б. „в“, т. 5.1. и б. „ в“ т. 5.2. от Условията следва да са прочели и приели Условията.

Правила за определяне на печелившите Участници
8. Голямата награда в настоящата игра е двудневно пътуване до град Лондон, Великобритания за Участник 1 и Участник 2 от спечелилата тяхна Обща регистрация за участие в Играта съгласно т. 6. Наградата включва две нощувки в хотел в град Лондон и два двупосочни билета икономична класа от България до гр. Лондон, Великобритания.
8.1. В периода на Играта ще бъдат изтеглени и обявени 10 двойки печеливши, които ще получат награда комплект брандирани тениски.
8.2. Печелившите за голямата и малките награди по т. 8 и т. 8.1. ще бъдат изтеглени на случаен принцип през софтуер.
8.3. Всеки участник в играта има право на спечелване на само една награда. Участниците спечелили награда тениска описана в т. 8.1., автоматично биват изключени от томболата за голямата награда описана в т. 8.
9. Не се допуска използването на наградата от лица, различни от Участник 1 и Участник 2 от спечелилата Обща регистрация, както и не се допуска замяна на наградата с паричната й равностойност.
10. Организаторът може да обяви имената на спечелилите Участници на Уебсайта, в социалните мрежи, както и да ги използва в свои публикации или обявления във връзка с Играта, включително в аудио, видео и печатни материали.
11. Организаторът се свърза лично с Участник 1 и Участник 2 от спечелилата Обща регистрация на предоставения от тях телефонен номер и чрез съобщение на посочения от всеки един от тях имейл адрес. В случай, че Организаторът не успее да се свърже със спечелилите Участник 1 и Участник 2 от Общата регистрация в рамките на 3 (три) работни дни и в същия този срок не получи отговор на съобщението изпратено по електронната поща, тези участници от Общата регистрация губят правото си да получат наградата и Организаторът следва да определи друг Участник 1 и Участник 2 от друга Обща регистрация на тяхно място съгласно Условията.
12. Спечелилите Участници се задължават да предоставят всички необходими данни и да укажат необходимото съдействие на Организатора за предоставяне на наградата.

Отговорност
13. Организаторът не носи отговорност, ако не успее да се свърже с печелившите Участници, в резултат на некоректно попълнени от последните данни за контакт.
14. Организаторът не носи отговорност, ако спечелилите Участници не предоставят необходимите данни и не укажат необходимото съдействие за предоставяне на наградата в Играта.
15. Организаторът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на настоящите Условия.
16 Организаторът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Други разпоредби
17. Организаторът събира и обработва лични данни на Участниците при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и съгласно своята Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (https://bfftest.bg/privacy). Организаторът съхранява личните данни на участвалите лица до 1 месец след края на периода на Играта, а на спечелилите Участници за период от 5 години след края на Играта. В случай, че данните се съхраняват по силата на законово задължение, същите се съхраняват до изтичане на законоустановените срокове.
18.
С участието си в Играта Участниците следва да се съгласят и да спазват Условията на Играта. Организаторът има право да изменя тези Условия по всяко време, като поддържа тяхна актуална версия на своя уебсайт на адрес: https://bfftest.bg/rules

Консумирай отговорно